Egon Marcussen, Vojens, med direkte slægtsforbindelse til familien Beck (se fam. Becks slægshistorie) har sendt en "masse" forskellig korrespondance - officielt som privat. Bla. nedenstående helt unikke skrivelse om endelig fæstefrigørelse af Hans Jensen Beck,og  som vedrører Drengstedvej 10.

Egon Marcussen havde fået kendskab til hjemmesiden gennem et møde på Lokalhistorisk arkiv, Døstrup, under et arrangement.

 

Oversættelse af fæstebrevet (frigørelse af fæste)

 Vi Frederik den Syvende

 af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders, og Gothers,

Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg

og Oldenborg Ec. Ec.

Gjøre vitterligt: at Vi, paa allerunderdanigst Ansøgning, allernaadigst

have tilladt, at den   Hans Jensen Becks

og Gunder Kirstine Jensens ½ pfloug

Fæstegaard i Drengsted Lügumklo-

ster Amt paahvilende

Fæsteqvalitet maa ophæves.

Vi erklære derfor af landsherrelig Magt, for Os og Vore Efterfølgere

i Landsregjeringen, at den ovennævnte ½ pfloug Fæstegaard

herefter skal være aldeles fri for alle samme, i henseende til Salg og Arve-

gang paahvilende Indskrænkninger, følgelig agtes fuldkommen lige med anden

Selveierjord, dog skal Fæsteren derimod,

  1. betale en Afløsesum af To og Tredsindstyve

Rigsdaler.   00f.

  1. give Afkald paa alle bemeldte ½ pfloug Fæstegaard muligen til-

kommende Brænde- og Tørvudviisninger, saavelsom efter skeet Afløsning

af Fæsteqvaliteten underkaste sig Regulering af de Moser eller Mosedele,

som have været Fæstestedet tilstaaede til Benyttelse, og

---: Gebyr betalt med 77- S.M.

Kongelig Amtstue i Lygumkloster, den 27 Juli 1855

                                                               Bock

  1. betale de nuværende Embedsmænd ad dies officii de dem i henseende

til fæstet hidtil tilkommende Gebyrer.

hvorefter Enhver sig allerunderdanigst haver at rette.

Givet i Vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn den 9 Juli 1855

                                       Under Vort kongelige Segl

     Efter hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befalig

                                                 Raasløff

Tilsikkrings-Act

         for

Hans Jensen Beck og Gunder Kirstine

Jensen i Drengsted, Lygumkloster Amt,

angaaende Ophævelsen af den deres derværende ½ pflous Fæstegaard

paahvilende Fæstegaard.